DE STARTENDE FYSIOTHERAPEUT


COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)

Een cao is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties, waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Bijvoorbeeld over arbeidsduur, beloning, scholing, vakantie-, pensioen- en ontslagregelingen. Een cao geldt altijd voor een bepaalde tijd, vaak voor één of twee jaar.

In een cao staan alleen die arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle (of groepen) werknemers in de betreffende sector. 

Individuele afspraken die worden gemaakt tussen jou en je werkgever, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.

Het KNGF is door aansluiting bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) partij bij diverse cao-onderhandelingen. De FBZ behartigt de belangen van de werknemers.


GÉÉN CAO VRIJGEVESTIGDE FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK (CAO-V)

Ga je werken als fysiotherapeut in loondienst in een vrijgevestigde praktijk dan is er momenteel géén geldende cao.

De laatst geldende cao voor de vrijgevestigde fysiotherapiepraktijk (cao-v) dateert uit 2003. Daarna zijn de werkgeversvereniging (vereniging van Fysiotherapeuten Werkgevers in een Vrijgevestigde praktijk; FWV) en de werknemersvereniging (Vereniging van Fysiotherapeuten in Dienstverband in een vrijgevestigde praktijk; FDV) niet meer tot overeenstemming gekomen. 

In 2008 is er nog wel een concept cao gepresenteerd, maar hiermee gingen de werkgevers niet akkoord. 

Eind 2010 heeft de werkgeversvereniging FWV zich opgeheven. Hierdoor is er geen partij meer waarmee de werknemersvereniging FDV kan onderhandelen over een nieuwe cao.

Door het ontbreken van een cao moeten afspraken over arbeidsvoorwaarden door werkgever en werknemer zelf worden gemaakt. Dit wordt schriftelijk vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. 

Ontwikkelingen cao-v:


CAO GEZONDHEIDSCENTRUM 

Ga je werken als fysiotherapeut in loondienst in een gezondheidscentrum dan is de cao Gezondheidscentra van toepassing. 


CAO INTRAMURAAL 

Ga je werken als fysiotherapeut in loondienst in een intramurale instelling dan is een van onderstaande cao's van toepassing: 

cao Ziekenhuizen (hieronder vallen ook revalidatiecentra)

cao Universitair Medische Centra (UMC)

cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT)

cao Gehandicaptenzorg

cao Geestelijke gezondheidszorg


CAO  UITZENDKRACHTEN

Ga je als uitzendkracht of gedetacheerde werken als fysiotherapeut dan val je onder een cao voor uitzendkrachten.

- ABU-cao

- NBBU-cao